Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ITALMASTER BELGIUM NV

1. Alle commerciële transacties tussen de NV ITALMASTER BELGIUM (hierna “ITALMASTER” genoemd) en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Door zijn bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van de inhoud van deze voorwaarden en deze te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoop- of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. ITALMASTER behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2. Iedere offerte uitgaande van ITALMASTER is geheel vrijblijvend en blijft gedurende één maand geldig. Zowel de opgegeven prijzen als de leveringstermijn van de aangeboden goederen zijn louter indicatief. Een offerte voor één bestelling geldt niet automatisch voor volgende bestellingen.

3. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische aanvaarding van de bestelling van de klant door ITALMASTER of bij begin van uitvoering door ITALMASTER. Eventuele wijzigingen in de bestelling na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen. Voorwaarden bedongen met vertegenwoordigers van ITALMASTER zijn gedaan onder voorbehoud van uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door ITALMASTER.

4. Behoudens anders overeengekomen, zijn de door ITALMASTER verkochte goederen af te halen in de magazijnen van ITALMASTER. Alle kosten van inontvangstname van de goederen zijn ten laste van de klant. Ingeval van levering bij de klant reizen de goederen steeds op risico van de klant.

Vertraging van de levering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van ITALMASTER. Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde leveringstermijnen vervallen. ITALMASTER behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Alle leveringen geschieden in de verpakkingen door ITALMASTER bepaald. ITALMASTER behoudt zich het recht voor bepaalde verpakkingen terug te nemen en te crediteren. De in consignatie gegeven verpakkingen zullen enkel teruggenomen en gecrediteerd worden op voorwaarde dat ze zich in goede staat bevinden en dit onder de uitsluitende beoordeling van ITALMASTER.

5. In België zijn de prijzen van ITALMASTER (behoudens anders vermeld) af fabriek en exclusief BTW en exclusief leverings-, vervoers-, verzekerings- en administratiekosten. De goederen worden gefactureerd aan de prijs die geldt op de dag van de levering. ITALMASTER behoudt zich het recht voor om, binnen de wettelijke grenzen, tijdens de duur van de overeenkomst haar prijzen aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van de wijziging van de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, wijziging in de wet, veiligheidsmaatregelen, …).

Behoudens strijdige vermelding op de factuur, zijn de facturen betaalbaar in euro op de zetel van ITALMASTER, netto, binnen de 60 dagen na factuurdatum. Een korting voor contante betaling kan slechts worden toegestaan indien vooraf uitdrukkelijk overeengekomen.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een intrest opleveren gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt en met een minimum van 15 % per jaar. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het openstaand factuurbedrag van rechtswege verhoogd worden met 15 % op elke verschuldigde factuur met een minimum van 100 EUR ten titel van conventionele en forfaitair bepaalde schadeloosstelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, dit onverminderd het recht voor ITALMASTER op vergoeding van hogere bewezen schade en vergoeding van de gemaakte (gerechtelijke) invorderingskosten.

In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van ITALMASTER te voldoen, kan ITALMASTER alle leveringen van goederen en diensten opschorten of niet-geleverde bestellingen annuleren tot wanneer alle uitstaande rekeningen integraal worden aangezuiverd.

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag, alsook de eventueel verschuldigde intresten en boetebedingen, brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, en vervallen voordien toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, aanvraag gerechtelijk akkoord, staking van betaling, alsook bij van elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant.

Bij voortdurend in gebreke blijven van de klant betreffende zijn betalingsverplichtingen, om welke reden ook, behoudt ITALMASTER zich het recht voor de overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden via een eenvoudige aangetekende zending gericht aan de klant.

De voorbehoudsloze betaling van het geheel of een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de eventuele gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.

ITALMASTER is gerechtigd om wederzijdse vaststaande en opeisbare schuldvorderingen en schulden tussen haar en de klant te compenseren ten belope van het kleinste bedrag. Deze bepaling is tegenstelbaar aan de curator na faillissement van de klant.

Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief en binnen de acht dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.

6. Behoudens andersluidend beding, zal de klant zijn klachten via aangetekend schrijven overmaken aan ITALMASTER en dit (a) in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen de 3 werkdagen na de levering van de goederen of uitvoering van de prestaties, en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen de 3 werkdagen na de ontdekking van dit gebrek met een maximum van zes maanden na datum van levering. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken en voor niet-conformiteit kan weerhouden worden in hoofde van ITALMASTER indien deze termijnen zonder ontvangst van het hierboven vermelde aangetekend schrijven zijn verstreken. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bovendien bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en/of –slijtage of doorverkoop van de verkochte goederen.

Conventioneel wordt bepaald dat de korte termijn, waarvan sprake in artikel 1648 BW, 6 maanden beloopt vanaf de datum van de levering.

7. De aansprakelijkheid van ITALMASTER is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. ITALMASTER is nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten. ITALMASTER is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, of door overmacht. 

Een tijdige en gegronde klacht van een klant (conform artikel 6) kan enkel aanleiding geven tot hetzij de herstelling hetzij de (gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling door ITALMASTER van de geleverde goederen, zonder dat ITALMASTER tot hogere schadevergoeding kan gehouden zijn. 

8. Indien ITALMASTER, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst op te zeggen door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij ITALMASTER of bij één van haar leveranciers.

9. Alle verkochte goederen blijven eigendom van ITALMASTER tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten en kosten. Tot zolang mag de klant de verkochte goederen niet verkopen, of verpanden aan een derde of erover op enige wijze beschikken. De risico's zijn echter ten laste van de klant vanaf de vooropgestelde dag van beschikbaarheid. 

In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud en vervreemdingsverbod, bekomt ITALMASTER automatisch een voorrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de materialen en is de klant aan ITALMASTER een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs verschuldigd.

10. Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst die tussen ITALMASTER en de klant wordt gesloten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent. Het Belgisch recht is van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.